خوب دیدن ، خوب دیده شدن

تظاهر می کنم
به خوب دیدن
خوب دیدنت
بیشتر از آنچه فکرش را بکنی

وانمود می کنی
برای دیده شدن
خوب دیده شدن
بیشتر از آنچه فکرش را بکنم

تظاهر می کنیم
وانمود می کنیم
چشمانمان را می بندیم
و ای کاش نمی بستیم

2 thoughts on “خوب دیدن ، خوب دیده شدن

  1. Ennas says:

    تنها وقتی شبیه خودت نباشی …نه اشکی روی گونه ات میماسد … نه خنده از لبانت می افتد

Comments are closed.