2 thoughts on “مسافر

  1. صدرا says:

    همیشه انقدر ساده نرو و مگذر
    لااقل نگاهی به پشت سرت کن…!
    شاید کسی در پی تو می دود و نامت را با صدای بی صدایی فریاد میزند…!
    و تو… هیچ وقت او را ندیده ای

Comments are closed.