سمفونی زیستن

قدم های خسته پرسه های بی هدف برگ های زرد چنار فرش کرده کوچه را تو گویی قدم گزارده ای به جهانی از جنسی دگر و صدای شر شر قطره های باران که هم آوایی می کنند با صدای خش خش برگها و می نوازند سمفونی زیستن را خاطراتی که رهایم نمی کنند تصاویری که […]