دختران سرزمین من

دختران سرزمین من دختران آفتاب مادرشان زمین است و گهوارشان باد دختران سرزمین من دختران انتظار انتظار فرهاد و کوهی که هیچ وقت کنده نشد منتظر به راه راهی که هیچ وقت مسافری بر خود ندید دختران سرزمین من عشق نگاهشان عشق و صدایشان عشق عشقی که می برد تو را بادیه به بادیه مجنون […]

میزانسن

میزانسن یک تماشاگر می بیند صحنه را از دید تو محیطی کوچک و تاریک میزهایی که  لق می زنند بس که بار حرف های عاشقانه کشیده اند و این صندلی ها این لهستانی های خوب این سمبل های روشنفکری که میهمان اجباری کافه های امروزی شده اند آهنگ مزخرفی که برای هر جایی مناسب است […]