پستی برای شبنم

گاهی یک کلمه کافی است و گاه تمام واژه ها ناچیزند گاهی فقط حضور تو هر آنگونه که هستی که دوست داری باشی برایم ستودنی است که عشق حکم می کند