شاید خیلی دور شاید خیلی نزدیک

شاید خیلی دور شاید خیلی نزدیک بار ها گفته ام جاده ها ملاک مناسبی نیستند برای سنجش فاصله ها   گیرم که تو آن گوشه ی دنیا و من… این گوشه در آغوشم جا گرفته ای انگار وقتی هر تصویر و اتفاقی هر لحظه  فریاد می کند خاطره ای مشترک را   وقتی روحمان در […]

مسافری روی لب!

این روز ها دوست داشتن مسافری بیش نیست روی لب سریع می آید و سریع تر می رود  .  قلب ها گریزان از دوست داشتن  . عاشقانه ها بوی هوس می دهند دوستت دارم ها بوی دروغ ته نگاه عاشق یک دنیا حرف هرچیزی اما جز عشق و چه حیف!  .  .   دروغ چرا […]

پاها مانده در گل

ما را برای رفتن ساخته بودند روحمان به ماندن عادت نداشت اگرچه پاها مانده در گل روحمان اما پر می کشید برای رفتن ما اسارت کشیدیم اما در آرزوی رفتن روزگار گذراندیم دلمان پر میزد برای رفتن اما اسیر قفس بود   – – – – – – – – – – – – –  […]