پاها مانده در گل

ما را برای رفتن ساخته بودند
روحمان به ماندن عادت نداشت

اگرچه پاها مانده در گل
روحمان اما پر می کشید
برای رفتن

ما اسارت کشیدیم
اما
در آرزوی رفتن
روزگار گذراندیم

دلمان پر میزد برای رفتن اما
اسیر قفس بود

 

– – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – –

+موسیقی زمینه این پست آهنگ Tabarly ، از آلبومی به همین نام و از ساخته های Yann Tiersen  می باشد.

++ این روز ها دست دل به نوشتن نمی رود.