4 thoughts on “یک سیب!

 1. E.Ennas says:

  این سیب را با تو تقسیم می کنم
  گناه چیدنش را
  قصاص خوردنش را
  پشت هردومان به یک بار هم که خم شود
  باز با هم برابریم
  …………….
  نیازمند نیمه کرم زده هم براش نعمت

Comments are closed.