مثلث تنهایی!

تنهایی مثلثی است که از گوشت و  پوست و خون تو ساخته شده ،

تنهایی حالتی است که در آینه به عکس خود زل می زنی و خود را عاشق می شوی و عاقبت

یک روز دست عشقت را می گیری و می روی بدون آنکه از تو اثری بر جا بماند .

4 thoughts on “مثلث تنهایی!

  1. بهار says:

    قشنگ بود مخصوصا اون جاش که در آینه به عکس خود زل می زنی و خود را عاشق می شوی و عاقبت یک روز دست عشقت را می گیری و می روی بدون آنکه از تو اثری بر جا بماند

Comments are closed.