ماهی – نقاشی – پرواز!

« ماهی کم رنگ گوشه ی نقاشی ام پرواز کن »
پرواز کن تا نشان دهی هر کم رنگی توانایی پر رنگ شدن را دارد
که با امید می توان بال ساخت
می توان پرواز کرد
آزاد بود

6 thoughts on “ماهی – نقاشی – پرواز!

 1. E.Ennas says:

  می خوام از امروز
  ارزوی پروانه شدن را دور بریزم
  مداد هایم را بتراشم
  و روی کاغذ بی انتهای آسمان
  پرنده ای بکشم
  که اسیر حاشیه کاغذ نباشد

Comments are closed.