قدوم جوانه

مرگ بر تن زمستانمی رقصد

و  شاخه  پذیرای قدوم جوانه

گویند : بهار آمده

                      ولی

چندان مهم نیست

این که زمستان می رود

یا که بهار می آید

این آمدن و رفتن همانند تاریخی است

که همیشه  از نو تکرار می شود

        

       مهم

 

درسی است که از رفتن زمستان و آمدن بهار می گیریم

 

2 thoughts on “قدوم جوانه

Comments are closed.