شاید محض امتحان!


من به راه خود ، تو نیز هم


من به کار خود ، تو نیز هم


فقط


گه گاهی


شاید از روی تفنن


و شاید محض امتحان

 


کمی


و شاید بیشتر از کمی


عاشق هم می شویم


برای هم میمیریم

 


و تنها کمی بعد تر


از هم متنفر می شویم


و باز


روز از نو و روزی نیز

 دوباره
به کار خود ،  به راه خود


هرچه بادا  باد


گور پدر این عشق نیز هم!

29 شهریور 86

0 thoughts on “شاید محض امتحان!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.