4 thoughts on “خورشید+ زمستان+ سیاهی

  1. بهار says:

    دوست گرامی
    عادتم هست وقتی نوشته ای چشمم را بگیرد با نویسنده از ابتدا شروع می کنم و با شما از خوشید شروع کردم و بوی معطر قهوه تلخ و داغ که عجیب در زمستان می چسبد و آفتاب بهار را با زمستان آشتی می دهد

Comments are closed.