3 thoughts on “تو کجا منزل گرفته ای؟

 1. E.Ennas says:

  حرفت من و یاد این شعر می اندازه:
  گل باغ آشنایی ، گل من کجا شکفتی
  که نه سرو می شناسد
  نه چمن سراغ دارد؟
  …..
  منم این گیاه تنها
  به گلی امید بسته
  همه شاخه ها شکسته
  به امید ها نشستم
  به یاد ها شکفتم
  درآن سیاه منزل
  به هزار وعده ماندیم
  به یک فریب خفتیم
  ( م. آزاد )

Comments are closed.