تنها خیال می کنیم که ….

سیاهی ، تو  ، من و امثال من و تو !

ببین خیلی ساده است ، من و تو هم مثل خیلی از آدم های اطرافمان در سیاهی دست و پا

می زنیم و تنها خیال می کنیم که از بقیه کمی به روشنی نزدیک تریم .

آفتابی پیش رویمان بود که سالها برای رسیدن به روشنای دلپذیرش تکاپو کردیم و افسوس

ندانستیم که چراغ  هم گه گاهی سو سویی می زند و روشنی می بخشد

ولی …

        کجا تا آفتاب شود؟

 

0 thoughts on “تنها خیال می کنیم که ….