شاید خیلی دور شاید خیلی نزدیک

شاید خیلی دور شاید خیلی نزدیک بار ها گفته ام جاده ها ملاک مناسبی نیستند برای سنجش فاصله ها   گیرم که تو آن گوشه ی دنیا و من… این گوشه در آغوشم جا گرفته ای انگار وقتی هر تصویر و اتفاقی هر لحظه  فریاد می کند خاطره ای مشترک را   وقتی روحمان در […]