مسافری روی لب!

این روز ها دوست داشتن مسافری بیش نیست روی لب سریع می آید و سریع تر می رود  .  قلب ها گریزان از دوست داشتن  . عاشقانه ها بوی هوس می دهند دوستت دارم ها بوی دروغ ته نگاه عاشق یک دنیا حرف هرچیزی اما جز عشق و چه حیف!  .  .   دروغ چرا […]