نیاز مبرم

تو فرشته ای سمبلی از برای زیبایی چشمانت تنت همه و همه تداعی گر هر چه خوبی است  . من اما خسته ام از تو، خودم از در و دیوار و هرچه هست ….خسته ام من نیاز مبرم دارم تا بمیرم… . . – – – – – – – — – – – – […]