نهفته در ماه

  بویت را باد می آورد برق چشمانت را هر صبح خورشید رویت نهفته در ماه پیچ و تاب موهایت موج های دریا وه که  چه آرامم می کنند دوست داشتن شرح ندارد دلیل هم! وقتی کسی را دوست داری دوستش داری بی هیچ دلیلی توضیح بیشتر می شود گزافه!   – – – – […]