مژگان سیاه

کدام ماه در کدام شب تاریک درخشان همچو چشمانت میان مژگان سیاه؟  . کدام آفتاب در کدامین دشت؟ سوزان، همچو داغ تنت؟  . دخترک! مو بُلندِ بالا  بُلند کدام قصیده از دهان کدامین شاعر به نظم می کشد تو را؟  . کدام مجنون کدامین سینه چاک عاشق به دوش می کشد سنگینی دوست داشتنت را؟ […]

بی نشان!

فضا را روشنی بخشیده نوری ملایم گل های روی تاقچه نوازش می کنند  ماهرانه چشم را عطر تنت پر کرده فضا را هرجا می نگرم چیزی هست که نشانی از تو باشد نشانت همه جا هست خودت هیچ کجا! . – – – – – – – – – – – – – – – […]