زاده شو…

چه فرق می کند در کدام روز و کدام سال چشمت را به دنیا گشوده  باشی چه فرق می کند گریه ات در کدامین زمان و کدامین مکان پیچیده باشد در گوش این دنیا؟  . می شود هر روز از نو زاده شد هر روز لبخندی دوباره به دنیا زد دور بریز این رسوم کهنه […]