فاصله

تو آنجا من اینجا میان دستانمان اگرچه فرسنگ ها فاصله اما دل هامان با هم به آغوش می کشند  یکدیگر را مدام… . .– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  با ما کمند زلف تو، ز اندازه، […]