یک گپ دوستانه

تو از در می گوئی من از دیوار! زمین و زمان را به هم می بافیم صد البته نمی‌گوئیم  حرف دل را…  . دو ساعت گذشته انگار نه انگار  .  من می‌دانم تو نیز هم اما کسی را جرات پیش قدم شدن نیست چه زیبا چای می‌نوشی! . . . – – – – – […]