بهشت من

ایستاده ای بر فراز یک بلندی باد می پیچد در موهایت خورشید می تابد از نیم رخ بر صورتت چنان که گم شده ای در روشنای آن آسمان چنان آبی که دریا و زمین سراسر سبز عطر گل پر کرده فضا را بگذار هرچه می خواهند بگویند اینجا بهشت من است و تو فرشته اش […]