رفتن

دیری است مدفون شده ام زیر آوار رفتنت به فکر بازگشت نباش! دیگر مردنم را حتی لب های تو نیز چاره ساز نیست…   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – + … […]