بی کسی

پرسه های کوچه به کوچه قدم های بی هدف اینجا در این ظلمت شب مردی درمی نوردد بی کسی خود را   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +موسیقی زمینه این پست آهنگ […]