کتاب عاشقانه ها

سر می گذارم به روی زانوانت تا باز هم بخوانی قصه ی تمام عشق های کهن را دفتر چهار یا هشت چه فرق می کند؟ تو کتاب تمام عاشقانه های منی . . – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +موسیقی زمینه این […]