دختر همه‌ی هوس ها

  دختر همه ی هوس ها دلک بی شیله پیله ات برای من دسته ورق های بازی و هرچه دارم فدای تو باد می شوم می پیچم به موهایت اسمت را هم می گذارم میان اسرار فقط تو بدانی و من آری! با من باشد اگر دلت… . . *برداشتی آزاد از ترانه آب دریا […]