حال من و تو

حال من و تو حال عقربه های ساعتی است که مدام از پی هم می دوند تا شاید مگر معجزه ای شود و ساعتی یکبار یکدگر را در آغوش کشند هر چند برای لحظه ای لحظه ای  هرچند کوتاه اما فراموش نشدنی از همان لحظه ها که نمیتوان از کنارشان گذشت به همین سادگی ها […]