بعد تو

نگاه می کنم که چه آرام گم می شوی در امتداد جاده . . و حالا بعد تو من می مانم و من با یک بغل خاطره . . بعد تو اما تمام بوسه ها فقط طعم رژ لب می دهند و بوی هوس چقدر حیف که بعد تو نمی شود کسی را دوست داشت […]