دوست داشتن

دوست داشتن چیزی است فراتر از تپش قلب های ما وقتی قلقلکمان می شود از دیدار هم وقتی تمنا می کنیم آغوش یکدیگر را . دوست داشتن دوست داشتن است وقتی هیچ دلیلی نیست هیچ حسابی و هیچ کتابی وقتی همگان مهر دیوانگی بر پیشانیت می کوبند وقتی حال خوشی داری وقتی جهنم را هم […]

یک نفر انگار مُرد !

صحنه مملو از تاریکی است موسیقی و پروژکتور که روی سن را می کاود تماشاگران و این خیال که برای چه باید انتظار بکشند از لای پرده کسی سرک می کشد انگار حالا ظاهر می شود بر صحنه زنی با یک کت و شلوار به رنگ سیاه کلاهی بر سر صورتش را رنگ کرده درست […]