پری کوچک

گرفته ام سخت در آغوش پری کوچکی را که در چشمانش می شود دید دنیا را! و باز دوباره می شود پشت کرد به دنیا برای تنها و تنها یک لبخندش . گرفته ام سخت در آغوش پری کوچکی را که لطافت دستانش برگ گل را به سخره می گیرند ولبان سرخش سرخی خون را! […]