بانو

بانو! نگاه شما کوه را فرو می ریزد سنگ را دل ما که هیچ شیشه است و شکستنی – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +وقتی […]