قبول کن شاعر

قبول کن شاعر اگر جای واژه گوهر هم بریزی باز کم می آوری برای وصف رویش که خوبان نه به وصف که در خیال هم نگنجند . قبول کن شاعر خدا هم که باشی  باز قافیه کم می آوری برای گفتن  . اینجا چیزی است فراتر از خیال من از خیال تو . اینجا باید […]