بیا و چشم بدوز در چشمانم

بیا… بیا و چشم بدوز در چشمانم بگو دوستم نداری اگر تو بخواهی باور می کنم هرچند چشمانت حرفشان چیز دیگری است… . .بیا… بیا و چشم بدوز در چشمانم بگذار بگویم دوستت دارم حالا تصمیم با توست اینکه باور کنی اینکه دوستت دارم اینکه نه … . . .بیا… بیا که با تو دنیای […]