بهانه ی با هم بودن

  دوست داشتن دلیل اگر نه بهانه ایست برای اینکه باور کنی کسی هست کسی که دوستت دارد   دوست داشتن دلیل اگر نه بهانه ایست برای اینکه بفهمی سهم تو از این شلوغ دنیا چیزی است فراتر از نشستن در سه کنج اتاقی تاریک وقتی که اشک میریزی و انتظار آینده را می کشی […]