بعد شما

گر از حال ما پرسیده باشید باید بگوئیم که خوبیم و صد البته ملالی نیست جز دوری از شما هر روز شعمدانی های ایوان را به یاد شما آب می دهیم و کفتر های همسایه را دانه راستی نگران نشوید ولی بعد شما دیگر گل نمی دهد یاس باغچه… دلمان، دلواپس ثانیه های نبودنتان است […]