چهارچوب ها

با تو خواهم گفت از ورای حجاب روابط پیچیده و دست پاگیر اجتماعی همان ها که قبولشان نداریم ولی در چهارچوبشان رفتار می کنیم   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +گاهی پِیِ […]