بعضی عشق ها

عشق عشق است حتی کهنه اش… بعضی عشق ها شدتشان بیشتر و بیشتر می شود وقتی که عمرشان زیاد و زیاد تر می شود خصوصا عشقی که من داشته باشم آنهم به تو! زخم زخم است حتی کهنه اش… بعضی زخم ها تازه دردشان شروع می شود وقتی کهنه می شوند خصوصا زخمی که تو […]