خسته نشدی ؟

انگار می خواهی جان بدهی دو بار آب دهانت را قورت می دهی تازه یک کلمه به زبان می آوری پیشانی ات را باید مدام خشک کنی صورتت سـرخ سر به زیر افکنده ای یکسره با انگشتانت بازی می کنی خودت را روی صندلی جابجا می کنی –         دیگه چه خبر؟ –         چه می کنی؟ […]