دخترک!

دخترک! پشت آن لبان بسته کدامین قصه ی هزار و یک شب نهفته ؟ آن نگاه تلخ بر کدام راه بی عبور دوخته شده؟ دخترک! زادن این خنده های تلخ برای کشتن خاطرات کدامین عشق دیروز است؟ این دستان سرد این قلب تاریک را گرمای کدام دست و روشنای کدام امید روشن خواهد کرد؟ دخترک! […]