لحظه های زیستن

می شود زاده شد هر لحظه هم قدم تمامی ثانیه های درگذر می توان جشن گرفت زاد روز تمام لحظه های زیستن را می توان جوانه زد شکفت چونان غنچه ای بهاری آری اگر تو باشی می شود می شود روزی هزار بار از نو متولد شد شکفت و جوانه زد می توان چشم در […]