تصور کنید مردی را

صبح که می شود تصور کنید مردی را با زیر پیراهن و پیژامه با چشمانی خواب آلوده صدای شیر آب تیغ کف اصلاح صورت سکوتی که با آینه آغاز می شود با شستن صورت ادامه می یابد و همچنان صدای شیر آب صبح که می شود تصور کنید مردی را اصلاح کرده صدای موزیک که […]