حساب طنازی!

مرد می خواهم که جدا کند حساب  طنازی را ، از تن نازی که تو باشی مرد می خواهم که از کف ندهد عقل و هوش را پیش گیسوان تو وقتی می رقصند به ساز باد وقتی پریشان می کنند حال هر جنبنده ای را مرد می خواهم خیال کند حتی! لحظه ای بی  تو […]