بودای نگاه

از بودای نگاه تو تا سو ختن زرتشت وار من فاصله ای نبود جز چشم بر هم زدنی و اکنون پروانه وار من آن دیوانه که می چرخم به گردت که گرد چون تو شمعی چرخیدن همگان را مشتاق می نماید برای پروانه شدن برای سوختن که تو  خود عشقی   ————————————————————– کوری   نویسنده […]