دو عاشق خجالتی

لب هایی که بسنده می کنند به «چه می کنی؟» و «چه خبر؟» دوست  داشتنی که شاید دوطرفه باشد توصیف در و دیوار برای رد گم کردن . تردید و دو عاشق خجالتی راستی  عجب زمانه ی  «گ ه….» شده !!! . نه!؟ ——————————— +شاید زندگی همین خرابه ایست که در آن اتراق کرده ایم.

دلتنگی

دلت می گیرد گاهی از زمین و زمان و هرچه در آنست تو و دنیایی حرفهای نگفته تنها تو خود ِ خودِ تو دلت تنگ می شود گاهی برای خودت دلتنگی هایی خاص تو از جنس تو و برای تو دلتنگی هایی که تنها تو می فهمی دلم میگیرد گاهی دلم تنگ می شود گاهی […]

زیستن

زیستن کار مشکلی است در این زمانه در هیاهو و ازدحام آدمهایی که می شناسم ولی از درکشان عاجزم کاش تکیه گاهی بود و کسی بود و تو بودی – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – + : بهترم ، ممنون

آهای . . . عروسک من!

کولیان کعبه شان مقصد است و پیامبرشان ستاره مقصدت کجاست؟ ستاره ات کیست؟ آهای . . . عروسک من! کولیان خانه شان پهنه ی بیکرانه ایست به وسعت سفرهای دور و درازشان تو کجا منزل گرفته ای؟ آهای . . . عروسک من! – – – – – – – – – – – – […]